วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบระหว่าง Protocol SMTP และ HTTP

      โปรโตคอลในชั้นสื่อสารระดับแอปพลิเคชั่น มีอยู่มากมาย แต่ในการส่ง E-mail ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลสำคัญที่ทำหน้าที่นี้ คือ SMTP ซึ่งจะรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลจาก Mail Server ของผู้ส่งต้นทาง ไปยัง Mail Server ของผู้รับปลายทาง ส่วนโปรโตคอล HTTP ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับผู้รับ-ส่งข้อมูลจาก Web Server ไปยัง Web Client โดยโปรโตคอลทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน คือ ทำหน้าที่เชื่อมต่อ รับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง Client และ Server อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลทั้งสองมีข้อแตกต่างกันดังนี้

1. ลักษณะการทำงานของโปรโตคอล
    
      - โปรโตคอล HTTP มีลักษณะการทำงานแบบ Pull Protocol คือ การดึงข้อมูลจากเครื่อง Server เช่น ผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ลักษณะดังกล่าวเป็นการใช้งานโปรโตคอล HTTP เพื่อดึงข้อมูลจากเครื่อง Server โดยมีการเชื่อมต่อผ่านทาง TCP Connection

      - โปรโตคอล SMTP มีลักษณะการทำงานแบบ Push Protocol คือ การส่งข้อมูลออกไป เช่น การส่ง E-mail จาก Mail Server ฝั่งผู้ส่งให้กับ Mail Server ของฝั่งผู้รับ


2. รูปแบบของข้อความในโปรโตคอล SMTP จะใช้รหัส ASCII ที่มีขนาด 7 บิต หากข้อความที่ส่งเข้ามามีขนาดไม่ถึง 7 บิต ต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลเหล่านี้ให้เป็น ASCII ขนาด 7 บิต ก่อนเสมอ แต่ในโปรโตคอล HTTP ไม่ได้กำหนดขนาดของข้อมูลไว้

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงสร้างการเชื่อมต่อของ IEEE 802.11

      มาตรฐาน IEEE 802.11 มีการกำหนดโครงสร้างการเชื่อมต่อไว้ 2 ลักษณะ คือ การเชื่อมต่อแบบ Ad-hoc และแบบ Infrastructure

การเชื่อมต่อแบบ Ad-hoc
      การเชื่อมต่อแบบ Ad-hoc สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยตรง และมีโครงสร้างการเชื่อมต่อเป็นแบบ Peer-to-Peer ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องมีศูนย์กลางทำหน้าที่ควบคุมและจัดการกับการติดต่อสื่อสาร ลักษณะการทำงานของ Ad-hoc นั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อระหว่างกันเป็นเครือข่ายขนาดเล็ก และใช้วิธีการแพร่กระจายสัญญาณข้อมูลผ่านทางอากาศโดยไม่ต้องทราบว่าจุดหมายปลายทางอยู่ในตำแหน่งใด แต่เครื่องปลายทางจะต้องอยู่ภายในขอบเขต หรือรัศมีที่สามารถทำการติดต่อสื่อสารกันได้

การเชื่อมต่อแบบ Infrastructure
        การเชื่อมต่อแบบ Infrastructure จะมี Access Point เป็นศูนย์กลางการสื่อสารของอุปกรณ์ไร้สาย ทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณและข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายไร้สายไปสู่เครือข่ายที่มีสาย โดยเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่ายจะมี SSID (Service Set Identifier) ที่ไม่เหมือนกัน แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ

      -Basic Service Set (BSS) คือ กลุ่มของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการ(Coverage Area)  เดียวกันและใช้ช่องสัญญาณสื่อสารเดียวกันแต่ส่งสัญญาณถึงกันได้เฉพาะบริเวณพื้นที่เดียวกันเท่านั้น

      -Extended Service Set (ESS) คือ บริเวณเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย BSS มากกว่า 1 BSS ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สถานีผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายจาก BSS หนึ่งไปยังอีก BSS หนึ่งได้